aboutus
Dây chuyền sản xuất

Hồ sơ Đường dây Sản xuất

Chúng tôi sản xuất hơn 200.000 máy vi tính cảm biến micorwave và dimmable LED drviers mỗi monthtly.

Hồ sơ Đường dây Sản xuất

Chúng tôi sản xuất hơn 200.000 máy vi tính cảm biến micorwave và dimmable LED drviers mỗi monthtly.

OEM/ODM

Nghiên cứu và phát triển

Chi tiết liên lạc